UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu w swojej ofercie posiada szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień energetycznych oraz seminaria przygotowujących do ich odnowienia.

Szkolenia przeznaczone  są dla osób zatrudnionych na stanowiskach  dozoru i/lub eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych
a w tym:

 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną – Grupa 1 
 • Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych – Grupa 2
 • Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające  paliwa gazowe – Grupa 3 
  Wymienione grupy urządzeń dotyczą: obsługi, konserwacji, remontów, montażu,  prac kontrolno-pomiarowych.

Szkolenia kończą się egzaminem przeprowadzonym przed komisją URE i wydanym świadectwem kwalifikacyjnym ważnym 5 lat 

UWAGA! 1 lipca 2022 weszło w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wktórym określono wymagania stawiane osobom przystępującym do egzaminu:

 •  aby obecnie przystąpić do egzaminu trzeba posiadać albo doświadczenie zawodowe (potwierdzone odpowiednim dokumentem)  albo stosowne wykształcenie (uzyskane w systemie szkolnym).

 Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 354 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

więcej informacji znajdziesz tutaj Komisja Kwalifikacujna URE.

Grupa I - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. Urządzenia elektrotermiczne
 6. Urządzenia do elektrolizy
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. Elektryczna sieć trakcyjna
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 

Grupa II - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych  urządzeń energetycznych

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW ora instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

Grupa III - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. Turbiny gazowe
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

 

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl