F-GAZY - KOMISJA OCENIAJĄCA PERSONEL

F-GAZY - KOMISJA OCENIAJĄCA PERSONEL

Zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  z 25 czerwca 2015 r., w październiku 2016 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał akredytację Urzędu Dozoru Technicznego jako Jednostka Oceniająca Personel.

Jesteśmy wpisani do Rejestru jednostek oceniających personel prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego pod numerem: FGAZ-E/27/0020/16.

Zapraszamy na egzaminy umożliwiające zdobycie certyfikatów F-gazowych kat. I i II dla osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane (tzw. F-gazy) oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

Egzamin obejmuje część teoretyczną (przeprowadzaną w formie testu wyboru) oraz część praktyczną (wykonanie określonych zadań praktycznych na instalacji).

Osoby, które zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują „Dokument potwierdzający, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określający zakres złożonego egzaminu”, który jest podstawą do wydania Certyfikatu  przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgłoszenie uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest dostarczenie wypełnionego Wniosku o przeprowadzenie egzaminu – wniosek do pobrania poniżej w "Pliki do pobrania"

Wypełniony i podpisany Wniosek prosimy przesłać pocztą lub w formie skanu na adres email: info@zdz.katowice.pl (wpisując w temacie wiadomości: EGZAMIN FGAZY) lub faksem pod numer 32 603-77-61.

Wniosek można złożyć również w dowolnym Centrum lub Ośrodku kształcenia ZDZ Katowice – ośrodki ZDZ Katowice

Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu organizowanym przez ZDZ Katowice przystępują do egzaminu przed inną jednostką oceniającą.

 

Pliki do pobrania