SZKOLENIA DLA ŻOŁNIERZY

 

REKONWERSJA- SZKOLENIA DLA ŻOŁNIERZY ODCHODĄCYCH Z WOJSKA 

Żołnierze zawodowi, których służba w wojsku dobiega końca, mogą starać się o bezpłatne podnoszenie swoich kwalifikacji, które dają im możliwość odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 w ramach pomocy rekonwersyjnej uprawnionym mogą być pokrywane koszty: 

1) przekwalifikowania zawodowego; 

2) przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem; 

3) zakwaterowania w okresie odbywania przekwalifikowania zawodowego. 

Żołnierz zawodowy korzystający z pomocy rekonwersyjnej ma możliwość udziału w: 

  • doradztwo zawodowe;
  • przekwalifikowanie zawodowe;
  • pośrednictwo pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju );
  • praktyka zawodowa. 

KOSZT PRZEKWALIFIKOWANIA LUB PRZYUCZENIA DO ZAWODU POKRYWANY JEST W WYSOKOŚCI: 

Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej przed 25.06.2010 r. – 150% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej po 25.06.2010 r. i żołnierzy w służbie podstawa naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązujące w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Na dzień 01.01.2010 r. wynosi 1875 zł. (0,75x2500 zł). Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi: 

- po 4 latach służby wojskowej – 100%  (1875 zł);

- po 12 latach służby wojskowej – 200% (3750 zł);

- po 15 latach służby wojskowej – 300% - podstawy naliczenia (5625 zł).

 

Małżonkom, dzieciom oraz  byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskowa komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 (zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju) pokrywa się koszty w wysokości 300% limitu (5625 zł).

  

CKZ Sosnowiec organizuje kursy i szkolenia dla osób objętych w/w wsparciem.

 

  

Serdecznie zapraszamy!

Załad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25 

tel. / fax. (32) 266-61-66; 697-818-725 

e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl