Rejestratorka medyczna - 15 kwietnia 2024 r.

25.02.2024

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania zawodu rejestratorki medycznej, w tym rozliczania usługi z NFZ i obsługi programów medycznych. Nabycie umiejętności z zakresu organizacji stanowiska pracy, zasad funkcjonowania jednostek służby zdrowia oraz zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, związanej ze świadczeniem usługi medycznej
w świetle obowiązujących wytycznych NFZ i gromadzenia oraz przechowywania danych wrażliwych.

Czas trwania szkolenia: 30 godzin 

Wymagania: podstawowa znajomość obsługi komputera

Koszt szkolenia: 700

Program kursu obejmuje:

 1. Podstawy psychologii i socjologii w pracy z pacjentem/klientem jednostek ochrony  zdrowia
 2. Odpowiedzialność cywilna innego personelu medycznego za wykonanie usługi medycznej
  (za pracownika lub solidarna) w świetle różnych umów cywilnoprawnych o pracę
 3. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej związanej ze świadczeniem usługi medycznej
  w świetle obowiązujących wytycznych NFZ
 4. Gromadzenie i przechowywanie danych wrażliwych - wytyczne, zasady prawidłowej archiwizacji danych – wytyczne GIODO (Generalny Inspektor Danych Osobowych)
 5. Profesjonalizm obsługi pacjenta w jednostkach ochrony zdrowia zaspakajanie oczekiwań pacjenta-klienta usługi medycznej
 6. Profesjonalizm w pracy Rejestracji, zasady prawidłowej organizacji pracy na stanowisku-ergonomia prac
 7. Praktyczne zasady obsługi świadczeniobiorcy usługi medycznej z zastosowaniem prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 8. Prawidłowe opanowanie postawy asertywnej w kontakcie z pacjentem-klientem usługi
 9. Zasady obowiązujące w prowadzeniu profesjonalnej rozmowy telefonicznej
 10. Sposoby rozwiązywania konfliktu w kontakcie z pacjentem – klientem usługi medycznej
  i efektywne sposoby radzenia sobie pacjentem trudnym
 11. Organizacja pracy własnej na stanowisku pracy
 12. Obsługa programów informatycznych i zasady rozliczania usług z NFZ.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie
§ 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66 lub 697-818-725
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl